Saadaval olevad uurimused


Hetkel pakub Moodle üksnes paari konkreetset uurimuse tüüpi (tulevased versioonid võimaldavad sul ka oma isikliku tüübi luua).
Saadaval olevad uurimused on valitud seetõttu, et neid on peetud eriti kasulikuks online õpikeskkondade hindamisel, mis põhinevad konstruktivistlikul pedagoogikal. Neist on kasu konkreetsete trendide tuvastamisel, mis võivad osalejate hulgas välja areneda. (Detailse analüüsi sel teemal leiad teadustööst http://dougiamas.com/writing/herdsa2002).


COLLES – Konstruktivistlik online õpikeskkonna uuring


COLLES hõlmab 24 ökonoomset väidet, mis on grupeeritud kuue skaala kaupa, millest igaüks aitab meil esitada võtmeküsimusi online õpikeskkonna kvaliteedi kohta.

  Asjakohasus Kui asjakohane on online õppimine õpilase professionaalse praktika seisukohalt?
  Mõtisklemine/
  kaalutlemine
  Kas online õppimine stimuleerib õpilaste kriitilist kaalutlevat mõtlemisoskust?
  Interaktiivsus Mil määral kasutavad õpilased online suhtlemist rikastavaks ja harivaks dialoohiks?
  Juhendaja tugi Kui hästi võimaldavad juhendajad õpilastel osaleda online õpiprotsessis?
  Kaaslaste tugi Kas õpilane saab kaaslastelt online õppimisel julgustavat tuge?
  Tõlgendamine Kas õpilased ja juhendajad mõistavad hästi üksteise sõnumeid online suheldes ?

  Dünaamilist suhtumist õppimisse toetab uus teadmiste teooria: sotsiaalne konstruktivism, mis kujutab õppijat aktiivse kontseptsiooni pooldajana sotsiaalses interaktiivses õpikeskkonnas. Sotsiaalne konstruktivism on tunnetusteooria ehk teadmise viis, kus õppijad teevad koostööd mõtiskledes ja arutledes, et koos konstrueerida uusi arusaamu, eriti üksteise vastastikuse küsitlemise teel isiklike kogemuste kohta.
  Selle koostöö keskmeks on õpilase kommunikatiivsete oskuste arendamine, siin peetakse silmas võimet pidada avatud ja kriitilist diskursust nii õpetaja kui kaaslastega. Seda diskursust iseloomustab empaatiline orientatsioon vastastikuse mõistmise ülesehitamisele ja kriitiline suhtumine selle aluspõhjaks olevate oletuste uurimisse.
  COLLES on välja töötatud selleks, et võimaldada sul jälgida , mil määral sa oled võimeline kasutama WWW interaktiivseid võimalusi selleks, et pakkuda õpilastele dünaamilise õpipraktika võimalust.
  (See info pärineb lühendatud kujul COLLES kodulehelt. Loe rohkem COLLES ja selle autorite kohta siit: http://surveylearning.com/colles/)


ATTLS – Hoiakud õppimise ja mõtlemise uurimise suhtes.


“Teadmise viisi” teooria, mis algselt pärineb soouuringute valdkonnast (Belenky jt., 1986) pakub meile uurimisvahendi diskursuse analüüsimiseks koostöö kekkonnas.


Uurimus “Hoiakud õppimise ja mõtlemise suhtes” (ATTLS) on vahend, mille töötasid välja Galotti koos kolleegidega (1999), et mõõta, mil määral on inimese teadmised “seostatud” (CK) või “eraldatud” (SK).


Kõrgema CK näitajaga inimesed kalduvad enam arvama, et õppimine on nauditav ning on pigem altimad tegema koostööd ja toetuma teiste ideedele, samal ajal kui kõrgema SK näitajaga inimesed kalduvad võtma õppimise suhtes kriitlise ja argumentatiivse seisukoha.


Uuringud on näidanud, et need kaks õppimisstiili on teineteisest sõltumatud (Galotti et al., 1999; Galotti et al., 2001). Lisaks peab rõhutama, et neid tuleb üksnes võtta kui kaalutlevaid suhtumisviise õppimisse, mitte kui õpivõimekust ega intellektuaalsust.


Belenky, M. F., Clinchy, B. M., Goldberger, N. R., & Tarule, J. M. (1986). Women's Ways of Knowing: The Development of Self, Voice, and Mind. New York: Basic Books, Inc.


Galotti, K. M., Clinchy, B. M., Ainsworth, K., Lavin, B., & Mansfield, A. F. (1999). A New Way of Assessing Ways of Knowing: The Attitudes Towards Thinking and Learning Survey (ATTLS). Sex Roles, 40(9/10), 745-766.


Galotti, K. M., Reimer, R. L., & Drebus, D. W. (2001). Ways of knowing as learning styles: Learning MAGIC with a partner. Sex Roles, 44(7/8), 419-436.

K├Áikide abifailide indeks
Show this help in language: English